Gens Schotana

Ons standaardwerk "Gens Schotana" kent drie delen, aan het vierde deel wordt gewerkt. Elk deel omvat een aantal afleveringen. Die afleveringen zijn los te bestellen. Sinds de oprichting zijn 21 afleveringen verschenen, samen ruim 1500 pagina's.

 • - Deel I (afl. 1 t/m 8A) bestaat uit XII + VIII + 396 pagina's
 • - Deel II (afl. 8B t/m 12) bestaat uit IV+ 380 pagina's
 • - Deel III(afl. 13 t/m 18) bestaat uit VI + 372 pagina's
 • - Deel IV (afl. 19, 20 en nog te verschijnen) bestaat tot nu toe uit VI + 338 pagina’s.

De afleveringen 1 t/m 14 stonden onder redactie van wijlen Ing. Arend J. Schotanus te Rotterdam Vanaf aflevering 15 berust de redactie bij onze genealogisch medewerker de heer Drs J. Hengstmengel. Gens Schotana is verkrijgbaar in de Webshop met Schotanalia


Inhoud Gens Schotana

Afl. 1: Inleidende hoofdstukken; familiewapens; genealogie van de hoofdstam en van de uitgestorven tak van o.a. de hoogleraren Christianus en Johannes Schotanus met losse bijlage (stamboomschema nageslacht van Baernd Gabbes van Schoot en Johanna Hendriksdr. van Ruinen)

Afl. 2: Biografie van enkele bekende Schotanussen n.l.

 • de priester-predikant-dokter Gellius Schotanus
 • de theoloog-geschiedschrijver Christianus Schotanus
 • de kerk- en vanitasschilder Petrus Schotanus

Afl. 3: Is gewijd aan de kerk- en vanitasschilder Petrus Schotanus en carthograaf Bernardus Schotanus à Sterringa

Afl. 4, 5 en 6: De Kleine Schotanus atlas, een heruitgave van de 17de-eeuwse kaarten van de elf steden en dertig grietenijen van Friesland van de hand van Christianus en Bernardus Schotanus à Sterringa

(alleen leverbaar als onderdeel van een complete serie Gens Schotana)

Afl. 7: Biografie van de wijsgeer en dichter Johannes Schotanus à Sterringa

Afl. 8A: Bibliografie prof. Christianus Schotanus; veronderstelde afstamming van stammoeder Johanna Hendriksdr (van Ruinen); grafschriften; genealogie tak van ds. Jacobus Schotanus (begin)

Afl. 8B: Genealogie van de uitgestorven tak van o.a. de hoogleraren Henricus, Meinardus en Bernardus Schotanus; 17de-eeuwse familiepapieren; bio-, biblio- en iconografie prof. Henricus Schotanus

Afl. 9: Bio-, biblio- en iconografie hoogleraren Meinardus en Bernardus Schotanus; genealogie van de uitgestorven takken van Roelijn Rinckesdr (tak B) en Jancke Hendricusdr Schotanus (tak C), biografie Leeuwardense steenhouwer Henricus  Schotanus; testamenten

Afl. 10: Enkele bronpublicaties; genealogie tak van  Aaltje Bernardusdr Schotanus (tak D), de grootste Schotanus-tak.

Afl. 11: Vervolg genealogie tak D.

Afl. 12: Genealogie takken van Popkjen Anskes Schotanus (tak J) en Tjitske Heeres Schotanus  (tak K); enkele bijdragen over prof. Petrus Pierius Schotanus à Smenga (Leuven); bibliografie diverse Schotanussen; bijdragen over ds.Johannus Laelius Schotanus (predikant V.O.C.); genealogie van de uitgestorven tak van Antje Jelles Schotanus (tak E); diverse bronpublicaties en andere bijdragen, waar onder een tekst uitgave (met vertaling en toelichting) van brieven van vier hoogleraren Schotanus aan curator Saeckma.

Afl. 13: Aanvullende bibliografieën hoogleraren Christianus, Henricus, Meinardus en  Bernardus Schotanus.

Afl. 14: Genealogie tak van ds. Jacobus Schotanus met losse bijlage (stamboomschema)

Afl. 15: Behandelt de genealogie van de tak van Evertie Jacobusdochter Schotanus (tak G),   een uitgebreide Schotanus-tak, die de gemeenten Menaldumadeel en Barradeel als bakermat heeft. Hiervan leven momenteel meer dan 100 vertegenwoordigers verspreid over Nederland, plus enige tientallen in het buitenland (Ver. Staten, Australië, enz.). Deze aflevering is verluchtigd met enkele kaartjes en ongeveer 70, vaak oude  portretten van niet meer levende voorouders, en is voorzien van een losse bijlage (stamboomschema).

Afl. 16: Hierin een uitvoerige bijdrage van de hand van mw. mr. M.J.A.M. Ahsmann  (rechtshistoricus, Universiteit Leiden) over het onderwijs van prof. Henricus Schotanus (1548-1605), de eerste hoogleraar in de rechten aan de voormalige universiteit te Franeker.

Afl. 17: Bevat een levendig relaas over Schotanussen die in de periode 1581-1682 in de  universiteitsstad Leiden vertoefd hebben. Een afzonderlijke bijdrage met vele wetenswaardigheden is gewijd aan de Leidse tijd van de jurist prof. Bemardus Schotanus en diens gezin (1621-1622, 1642-1653).

Afl. 18: Heruitgave van de zgn. lijkrede gehouden op 24 oktober 1652 bij de uitvaart van de voornoemde Bemardus Schotanus door diens collega Arnoldus Vinnius, mét Nederlandse vertaling en aantekeningen van de hand van prof. dr. C.L.Heesakkers (hoogleraar Neolatijn, Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden). Voorts een catalogus van brieven en inscripties geschreven door of aan prof. Bernardus Schotanus, in de periode 1625-1652.

Afl.19: Behandelt de genealogie van de tak van Ids Feites Schotanus (tak H) ook wel genoemd de Heerenveen tak. Bevat losse bijlage (stamboomschema) Veel mensen die tot deze tak behoren wonen in Vlaanderen

Afl. 20: a. De brieven en album-inscripties geschreven door de jurist Bernardus Schotanus (1598-1652) (geïllustreerde tekstuitgave met vertalingen en informatieve toelichtingen); b. Catalogus van brieven en inscripties geschreven door of aan Bernardus Schotanus; c. Bernardus Schotanus – Bibliografie III.

Prijzen Gens Schotana(excl. porto):

 • Aflevering 1 uitverkocht
 • Afleveringen 2 en 3 - per aflevering: € 5,00
 • Aflevering 4-5-6 (Kleine Schotanus Atlas) - uitverkocht
 • Afleveringen 7 en 8A - per aflevering: € 2,50
 • Afleveringen 8B t/m 18 - per aflevering: € 5,00
 • Aflevering 19 - Nu van € 24,50 voor € 10,00
 • Aflevering 20 - Nu € 20,00

Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. Niet donateurs zal worden verzocht eerst het verschuldigde bedrag (inclusief verzendkosten) te betalen, waarna het bestelde hen per omgaande zal worden toegezonden.

Index op Gens Schotana:

Gens Schotana bevat de personalia van ruim 7000 personen. Omdat Gens Schotana in afleveringen verschijnt, was het niet erg handig een index op te nemen. Na elke nieuwe aflevering zou er dan ook een aanvulling of een nieuwe index moeten verschijnen. Doordat alle namen ook zijn opgenomen in het genealogie programma Hazadata, was het mogelijk een index  te maken die gemakkelijk is te upgraden. Door hier op downloaden te klikken, heeft u de gehele index binnen enkele seconden op uw eigen PC staan. Mocht u nog een foutje in de index vinden, wilt u dit dan doorgeven aan de webmaster.

De stamboom

Schotanus Stamboom
OVERZICHT GENEALOGIE SCHOTANUS
(deel-) stamouder (per tak) generaties plaats van publicatie   jaar van
genealogie       in Gens Schotana verschijnen
- Jelle Baernds A t/m C I (1): 37-39 1980
A1 Gabbe Baernds, zoon van B-1 (gen. -) I t/m IV I (1): 40-55 1980
    V d-e t/m ? - -
    V g-n t/m ? - -
A2 Jacobus Bernardi Schotanus, zoon van IV a (gen. A1) V a t/m IX c I (8A): 392-396 1980
    VII a t/m XVII ia III (14): 77-124 1985
A3 Henricus Bernardi Schotanus, zoon van IV a (gen. A1) V b t/m VII c I (8B): 1-5 1980
A4 Gellius Bernardi Schotanus, zoon van IV a (gen. A1) V c t/m VIII g I (1): 56-64 1980
A5a Barre Wybes Schotanus, bet-achterkleinzoon van IV x (gen. A1) VIII .. t/m   ? - -
A5b Auke Jans Schotanus, mogelijk afstammeling van IV x (gen. A1) X .. t/m ? - -
A5c Rouke en Aate Jeyps Schotanus, bet-achterkleinzoons van IV x (gen. A1) VIII .. t/m   IX .. - -
A6 Hendrik Lyckles Schotanus, zoon van V j (gen. A1) VI .. t/m IX .. - -
B Roelijn Rinckesdr., dochter van IV c (gen. A1) V ab en VI ab II (9): 118-119 1981
C Jancke Henricus Schotanus, dochter van V b (gen. A3) VI ac t/m VIII ac II (9): 120-122 1981
D Aaltje Bernardus Schotanus, dochter van VI e (gen. A4) VII 1d t/m XIV 30d II (10): 164-212 1985
    XV 1d t/m XVIII 3d II (11): 213-290, 292 1985
E Antje Jelles Schotanus, dochter van VIII a (gen. A2) IX ae t/m XI ae II (12): 378 1985
F Aletta Hobbes Schotanus à Sterringa, dochter van VIII g (gen. A4) IX af t/m ? - -
G Evertie Jacobus Schotanus, dochter van X b (gen. A2) XI ag t/m XVIII fg III (15): 125-204 1995
H Ids Feites Schotanus, afstammeling van IV x (gen. A1) IX ah t/m XVII ih IV (19): 1-134 2010
I Evert Clazes Schotanus, bet-achterkleinzoon van IV x (gen. A1) VIII ai t/m XIII .. - -
J Popkjen Anskes Schotanus, dochter van X 4d (gen. D) XI aj t/m XVII oj II (12): 293-316 1985
K Tjitske Heeres Schotanus, dochter van XI 5d (gen. D) XII ak t/m XVI ik II (12): 317-322 1985
    XVI ak t/m ? - -

Uit bovenstaand overzicht kunt u opmaken welke afleveringen u nodig heeft om uw Schotanus-afstamming te weten te komen. Voorbeeld: behoort u tot tak D en komt uw naam voor in Gens Schotana deel II, aflevering 11, dan vindt u de daaraan voorafgaande generaties van tak D in aflevering 10, welke aansluit op genealogie (tak) A4 resp. genealogie A1, beide in aflevering 1. Dit komt overeen met de afgebeelde Schotanus-boom. Voor het gemak geven we hier een samenvatting betreffende nog voortlevende Schotanus-takken:

u behoort tot tak u staat vermeld in deel (aflevering) uw afstamming staat in de afleveringen bijgewerkt
A2 III (14), blz. 77-124 1 (blz. 40-55), 8A en 14 tot 1985
A5a of A5b - 1 (blz. 40-55) tot ca. 1600
D II (11), blz. 213-292 1 (blz. 40-55, 56-64), 10 en 11 tot 1985
F - 1 (blz. 40-55, 56-64) tot 1690
G III (15), blz. 125-204 1 (blz. 40-55, 56-64), 8A, 14 en 15 tot 1995
H IV (19) 1 (blz. 40-55) en 19 tot 2010
J II (12), blz. 293-316 1 (blz. 40-55, 56-64), 10 en 12 tot 1985
K II (12), blz. 317-322 1 (blz. 40-55, 56-64), 10 en 12 tot ca. 1950