Het laatste nieuwsKort verslag van de gehouden Schotanus-familiedag 2021

Ons 65-jarig jubileum konden we door Corona vorig jaar niet vieren, maar ons 66-jarig bestaan dit jaar wel.
Dit hebben we op 2 oktober j.l. met 19 aanwezigen gedaan in Restaurant ‘De Doelen’ en vervolgens in het oude Academiegebouw in Franeker. Na koffie met oranjekoek ging de vergadering los. Bijzonder was dat Wim Schotanus aanwezig was. Hij was namelijk ook bij de oprichtingsvergadering in 1955.
We zijn na de welkomswoorden van de voorzitter even in gedachten bij hen die in de afgelopen periodes gestorven zijn.
Het financiële jaarverslag van de penningmeester en het jaarverslag van de secretaris worden beide goedgekeurd.
Het archief van de Schotanus-Stichting dat nu nog bij Otto en Anneke Rosier-Schotanus staat, zal op korte termijn verplaatst moeten worden naar elders wegens verhuizing van Otto en Anneke. Het moet nog geïnventariseerd en geschoond worden voordat het bij Tresoar ondergebracht kan worden. Het bestuur moet zich nog beraden over verdere stappen.
Er wordt afscheid genomen van secretaris Anneke Schotanus-Huige. Zij heeft 10 jaar haar best gedaan en haar twee bestuursperiodes zitten erop. Helaas is er nog geen opvolging!! Wie wil haar opvolgen??
Daarna wordt er heerlijk en gezellig geluncht.
We komen zoals ieder jaar op een groepsfoto en gaan dan via de Martenatuin richting het oude Academiegebouw. Daar geeft dhr. Douwe Draaisma, emeritus-hoogleraar in de psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ons een lezing onder de titel ‘Wat we over vergeten moeten weten’, over de werking van ons geheugen. Interessant en humorvol.
We nemen daarna afscheid van elkaar want we zijn tijdens de lezing al van koffie en thee voorzien en gaan daarom maar niet meer terug naar het restaurant.
Foto’s van deze gezellige familiedag zijn elders op deze website te vinden, onder de knop ‘Familiedagen’ in de rechterkolom.

Secretaris Anneke Schotanus-Huige

Familiedag 2021

Gens Schotana 20 verschenen

Op 21 oktober 2020 is aflevering 20 van Gens Schotana verschenen. Op die dag hebben secretaris Anneke Schotanus-Huige, namens het bestuur van de Schotanus-Stichting, en Jan Hengstmengel, als redacteur van Gens Schotana, het eerste exemplaar in klein comité maar toch op feestelijke wijze mogen overhandigen aan burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke. De gemeente Waadhoeke is op 1 januari 2018 ontstaan door samenvoeging van een aantal gemeenten en omvat o.a. de stad Franeker, de vestigingsplaats van de Schotanus-Stichting. Wegens de geldende corona-maatregelen kon de Schotanus-familiedag, waarop de presentatie zou plaatsvinden en waarop tevens het 65-jarig bestaan van de stichting gevierd zou worden, hier dit jaar geen doorgang vinden. Mevrouw Waanders nam uitgebreid de tijd voor een onderhoudend gesprek met onze delegatie en bleek zeer geïnteresseerd in de inhoud van de nieuwe aflevering, o.a. door haar achtergrond als neerlandica.

Overhandiging Gens Schotana Overhandiging Gens Schotana Burgemeester Waanders, Jan Hengstmengel

Gens Schotana 20 omvat 204 bladzijden, geïllustreerd met 39 afbeeldingen, en is daarmee de dikste aflevering die tot nu toe verschenen is. De aflevering behandelt diverse aspecten van de jurist en wiskundige prof. Bernardus Schotanus (1598-1652), hoogleraar te Franeker, Utrecht en Leiden.
In de eerste bijdrage (168 blz.) wordt uitgebreid ingegaan op 29 door hem geschreven brieven en 18 dito inscripties in alba amicorum (vriendenboekjes). Omdat Latijn destijds in de universitaire wereld de voertaal was, zijn bijna alle brieven en inscripties in het Latijn geschreven. Maar geen nood, auteur Jan Hengstmengel heeft met de hulp van drie medewerkers alle teksten in het Nederlands vertaald en bovendien van een informatieve toelichting voorzien zodat een ieder ze toch kan begrijpen. De enige Nederlandstalige brief is gericht aan Leonora Hellemans, de weduwe van de beroemde schrijver, historicus en bestuurder Pieter Cornelisz. Hooft, maar ook daarvan is de tekst in hedendaags schrift overgezet en toegelicht. Alle geadresseerden worden ingeleid met een korte persoonsbeschrijving, vaak voorzien van een portret. Daarnaast is een portrettengalerij van Bernardus Schotanus en diens naaste verwanten opgenomen waartoe hij blijkens een brief in 1644 de opdracht heeft gegeven aan de bekende graveur Crispijn de Passe (II). De brieven gaan vaak over universitaire of juridische aangelegenheden, maar geven ook een kijkje in het persoonlijke leven van Schotanus, bijv. als het gaat over de ziekte van zijn vrouw, de zwakte van zijn jong overleden dochter, zijn kritische houding tegenover artsen of zijn verlangen naar ‘it heitelân’.
De tweede bijdrage (24 blz.) is een catalogus van alle voornoemde brieven en album-inscripties van Bernardus Schotanus, maar ook van 31 door hem ontvangen brieven. Chronologische overzichten per categorie zijn toegevoegd.
De derde bijdrage (12 blz.), van de hand van Ferenc Postma en Hylkje de Jong, is een vervolg op twee eerdere, in Gens Schotana 9 en 13 verschenen bibliografieën betreffende Bernardus Schotanus. In deze bijdrage komt een tiental onder zijn leiding verdedigde oefendisputaties aan de orde die tot nu toe onopgemerkt waren gebleven.

Klik op de foto's voor een vergroting:
Voorzijde Pagina 136 Pagina 155 Pagina 166 Portrettengalerij

Vanuit de bestuursvergadering gehouden op 1 mei 2021 te Heerenveen

Deelnemers aan de vergadering; Harm Puite voorzitter, Arjen Schotanus penningmeester, Anneke Schotanus-Huige secretaris, Jan Hengstmengel genealoog/adviseur.

Na ruim een jaar zijn we voor het eerst weer bij elkaar om te vergaderen.
- Door de nieuwste uitgave van Gens Schotana (nr. 20) staan we weer behoorlijk in de belangstelling. Veel aanvragen van bibliotheken uit binnen- en buitenland komen binnen en we rekenen erop dat er vanuit de donateurs ook nog vraag naar dit nummer zal zijn. Er zijn nu zelfs afleveringen van Gens Schotana uitverkocht. Dat zijn de afleveringen 1 en 4-6.  We overwegen om deze afleveringen binnenkort te laten digitaliseren om ze toch te kunnen blijven aanbieden.
- De ‘lijst van 7000’ op de website wordt veel bezocht en daardoor komen er vaak verzoeken om plaatsing op deze lijst binnen. Daarnaast komen er ook geregeld verzoeken om genealogische informatie binnen. Jan heeft het er druk mee.
- De datum van de Familiedag 2021 is vastgesteld op 2 oktober. Het programma blijft grotendeels zoals gepland voor 2020. Plaats van de familiedag: Franeker. Nader bericht volgt nog. De kosten voor deelname aan de familiedag zijn i.p.v. € 25.– dit jaar € 15.– p.p.
- Het financiële verslag wordt in de volgende Aldfaers Erf geplaatst.
- Er worden 2 oproepen gedaan:
 1 Wie stelt ruimte beschikbaar voor het opslaan van het archief van de Schotanus-
    Stichting.
 2 Wie meldt zich aan als opvolger van Anneke Schotanus-Huige als secretaris.

Secretaris Anneke Schotanus-HuigeSchotanus-Stichting gaat op volle kracht vooruit !!

Schotanus vlaggen


Recente familieberichten

Geboortes

Familiebericht Familiebericht

Jubilea

Familiebericht

Overleden

Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Oud secretaris Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Familiebericht Oud Webmaster Familiebericht Familiebericht

Als u wilt dat uw familieberichten op deze site worden gepubliceerd, kunt u een e-mail sturen naar de webmaster.

Klik hier voor oudere familieberichten

 1. Schotanus wapenschild
 2. Familiedagen

  Foto's van de jaarlijkse familiedagen.

 3. Giften - ANBI
  • Giften aan de Schotanus-Stichting zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat we erkend zijn als ANBI. Lees er alles over.
 4. Archief

  Familieberichten
  2020 Oktober
  2020 Augustus
  2020 April
  2019 Mei
  2017 September
  2017 Maart
  2016 November
  2016 Mei
  2015 November
  2015 Februari
  2014 December