Jaarverslag 2017

Jaarverslag van de Schotanus-Stichting van maart 2017 tot maart 2018

Het bestuur bestaat uit: Otto Rosier, voorzitter, Klaas Schotanus, penningmeester, en Anneke Schotanus-Huige, secretaris. Jan Hengstmengel, genealogisch medewerker, is adviseur.
Het bestuur heeft vergaderd op 16 september 2017, 18 november 2017 en 24 februari 2018.

16 september was de eerste vergadering na de familiedag van 13 mei 2017.
- We hebben eerst bekeken hoe de familiedag is verlopen. Het bestuur ziet met tevredenheid terug op deze dag. Onze donateurs en wij als bestuur hebben ons prima vermaakt op de rondvaartboot tijdens de vergadering, de lunch en de rondvaart welke vanuit de Urker Haven vertrok.
Onze conclusie was: de donateurs die er niet bij waren hebben wat gemist, maar kunnen in de herkansing op 12 mei 2018 als de volgende familiedag gehouden wordt.
- Het speciale najaarnummer van Aldfaers Erf zal geheel gewijd worden aan het thema ‘Pioniers’.
- De toekomst van de Schotanus-Stichting is uitvoerig besproken. In mei 2018 zullen de huidige voorzitter en penningmeester aftreden. Er is nog steeds geen vaste webmaster, en als Klaas afscheid neemt als penningmeester stopt ook Heleen met het maken van Aldfaers Erf. Zij zijn de drijvende kracht achter het maken van Aldfaers Erf. Hoe het verder moet? Afwachten!

18 november zijn we weer bij elkaar geweest.
- Als ingekomen stuk was er een bedankje van Coby de Haan. Zij had twee extra exemplaren van het najaarsnummer ‘Pioniers’ gevraagd voor haar familie in Amerika. En die waren hier erg blij mee.
- We besluiten niet nogmaals een speciaal Aldfaers Erf najaarsnummer te maken. Schijnbaar is er te weinig animo onder de donateurs om hieraan mee te werken.
- Besloten wordt om de familiedag 2018 op 12 mei in de buurt van Hoorn-Medemblik te houden.
- De toekomst van de Schotanus-Stichting staat ook nu weer op de agenda. Er worden enkele namen genoemd van donateurs welke benaderd zullen worden voor een bestuursfunctie. We hopen de volgende vergadering meer te weten over eventuele nieuwe bestuursleden.
- We zijn het als bestuur met elkaar eens dat er iets aan de voorraad van de Schotanalia gedaan moet worden. Klaas zal bekijken of er iets van de voorraad op Marktplaats kan worden aan­geboden. De prijs van aflevering 19 is begin 2016 al met € 5 verlaagd tot € 19,50.

24 februari was de laatste vergadering van dit seizoen alweer.
- Gelukkig kon Otto ons vertellen dat hij met Harm Puite een goed gesprek gehad heeft, en dat deze beschikbaar is voor de functie van voorzitter.
Arjen Schotanus is bereid het penningmeesterschap van Klaas over te nemen. Hij is wellicht geen onbekende voor de donateurs want hij was vóór Klaas ook al penningmeester van de Schotanus-Stichting. Het nieuwe bestuur wordt tijdens de jaarvergadering voorgesteld en benoemd.
- Helaas is er nog geen oplossing gevonden voor het maken van Aldfaers Erf en nog steeds geen vervanging van Soraya voor de website.
- De familiedag begint in Hoorn. Vandaar gaan we met de stoomtram naar Medemblik, naar kasteel Radboud. Daar vervolgen we ons programma. Het programma en het opgaveformulier komen in Aldfaers Erf Voorjaar 2018.
- De jaarrekening en balans van het afgelopen jaar zijn besproken. Het bestuur gaat hiermee akkoord, als ook de kascommissie het goedkeurt. De begroting voor het nieuwe jaar is aan het nieuwe bestuur. Het afgelopen jaar is weer € 1000.– gereserveerd/gespaard voor Gens Schotana nr. 20.

Ook dit jaar bedanken we Soraya weer hartelijk voor het bijhouden van de website. We zouden graag zien dat iemand anders zich meldt voor deze taak, maar helaas lukt dat nog steeds niet.

Fijn dat er in 2017 weer een nieuwe donateur bijgekomen is. Helaas zijn ons door overlijden ook enkele donateurs ontvallen. Hun naasten willen we namens het bestuur veel sterkte toewensen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Otto Rosier. Hij is drie jaar onze voorzitter geweest en deed dat met veel elan. Hij heeft geprobeerd de haperende motor weer aan de praat te krijgen en deels is dat gelukt. Mede door zijn inspanning is er gelukkig weer een nieuw bestuur.

Anneke Schotanus-Huige, secretaris

Financiële verslagen:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jaarverslagen:

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: mevr. A. Schotanus, Montferlandlaan 9 8443 CW te Heerenveen of stuur een bericht naar de secretaris.